Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Dokter Lanssens hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.  Dokter Lanssens houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als medewerker heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door dokter Lanssens, Torhoutse Steenweg 34, 8200 St Andries en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.


Doel en grond van de verwerking

De gegevens worden door ons verwerkt om de goede werking van de huisartsenkring en het LMN te garanderen, en de opdrachten die ze vanuit de Vlaamse en Federale overheid hebben gekregen.


Taken en opdrachten van kring en LMN

De huisartsenkring en het LMN hebben beide via Ministerieel Besluit een aantal opdrachten meegekregen. Deze omvatten voor de huisartsenkring onder meer de optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen eerstelijnszorgverstrekkers, de continuïteit van de patiëntenzorg, het bekendmaken van de eerstelijnsgezondheidszorg, het optimaliseren van de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde, het stimuleren en optimaliseren van gegevensdeling tussen huisartsen onderling en met andere zorgverleners en het organiseren van de huisartspraktijkpermanentie. De huisartsenkring komt tegemoet aan deze opdracht door onder andere het informeren en communiceren met de huisartsen die lid zijn van de kring, het organiseren van vormingen, het organiseren van de praktijkpermanentie en de wachtdienstorganisatie.

De opdrachten van LMN omvatten het ondersteunen van zorgaanbieders op de eerste lijn en gespecialiseerde zorgverstrekkers rond de zorgtrajecten en het organiseren en coördineren van zorgtrajecten in hun werkgebied. Het LMN dient te werken aan netwerkvorming, multidisciplinaire samenwerking, vorming, informatie en communicatie, het inventariseren van het zorggebied,...

Om deze bovenvermelde doelstellingen te verwezenlijken, worden er persoonsgegevens van huisartsen die lid zijn van de kring en onder het werkingsgebied van het LMN vallen, verzameld en verwerkt. Verder verwerkt de huisartsenkring ook nog gegevens in het kader van het kringlidmaatschap. We verwerken uw gegevens enkel voor bovenstaande doeleinden, en gebruiken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de verwerking. We verwerken voornamelijk identificatiegegevens, financiële gegevens (in het kader van lidmaatschap, vormingen en de wachtdienst), opleidingsgegevens, beroepsgegevens. Voor de wachtregeling is het mogelijk dat er in het kader van vrijstellingen van de wacht of het inplannen van de wachtregeling gegevens rond uw gezondheid, leeftijd of gezinssamenstelling worden verwerkt.

In het kader van de opdracht rond bekendmaking van de eerstelijnsgezondheidszorg en het inventariseren en delen van informatie rond het zorgaanbod worden uw praktijkgegevens ook gebruikt voor vermelding op de Sociale Kaart. Voor meer info hierover verwijzen we u naar de privacyverklaring van de Vlaamse Overheid, die u hier kan lezen.

We verwerken uw gegevens enkel voor bovenstaande doeleinden. Indien uw gegevens om andere redenen verwerkt zouden worden, wordt u hierover geïnformeerd voor de eerste verwerking plaatsvindt en krijgt u de kans om bezwaar te bieden tegen die verwerking.


Grond voor verwerking

We verwerken deze gegevens voornamelijk op grond van wettelijke verplichtingen die de kring en LMN opgelegd gekregen hebben (AVG artikel 6.1.c), en daaruitvoortlopende doelstellingen die het algemeen belang (AVG artikel 6.1.f) dienen (onder meer: bekendmaking eerstelijnsgezondheidszorg, praktijkpermanentie, continuïteit van zorg). Verder zijn er ook verwerkingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de kring (rechtsgrond overeenkomst AVG artikel 6.1.Uw gegevens worden bewaard zolang deze nodig is voor de verwerking, of niet langer dan de wettelijk verplichte bewaartermijnen.

Dokter Lanssens neemt voldoende passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.


Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld met instanties of organisaties die betrokken zijn bij het uitvoeren van de wettelijke opdrachten. Deze instanties beschikken enkel over die informatie die strikt noodzakelijk is voor de bijhorende verwerking van gegevens. We delen informatie met andere eerstelijns-organisaties en overheden in het kader van de opdrachten van kring en LMN.


Uw rechten als huisarts

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens kan enkel indien er geen geldige rechtsgronden op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens van toepassing zijn.


Contact

Vragen tot inzage in uw gegevens kan u richten aan Dokter Lanssens. Bij vragen rond deze privacyverklaring, vragen over uw rechten of klachten in verband met de verwerking van uw gegevens  kan u ook steeds bij Dokter Lanssens terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en Dokter Lanssens kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.